thanks New London! Boston Arts Festival tomorrow! (Taken with Instagram)